Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De cliënt: contractpartij van Teeling Erfzaken die de opdracht geeft.

Het tarief: de financiële vergoeding die Teeling Erfzaken voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen tussen Teeling Erfzaken en haar cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende rechtsbetrekking uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan op elk moment, zonder opzeggingstermijn, door beide partijen schriftelijk opgezegd worden.

3.2 Cliënt dient de kosten te betalen die tot het moment van opzegging gemaakt zijn door Teeling Erfzaken.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Cliënt is aan Teeling Erfzaken een honorarium verschuldigd voor het uitvoeren van de opdracht. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren plus de reistijd, vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Over het uurtarief wordt de wettelijk voorgeschreven BTW berekend. Ook de reiskosten worden in rekening gebracht. 4.2 Jaarlijks zal het tarief verhoogd worden met de CBS prijsindex

Artikel 5. Betaling

5.1  Cliënt ontvangt maandelijks een factuur met de bijbehorende urenspecificatie.

5.2  De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de vervaldag tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 Alle kosten verbonden aan inning van de factuur, komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Teeling Erfzaken beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Artikel 7. Geschillen

7.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Teeling Erfzaken waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Teeling Erfzaken gevestigd is.

7.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kantoortijden

In de Herberg Jan te Heiloo op de 1e  verdieping ben ik gevestigd voor afspraken. De donderdag en vrijdag ben ik beschikbaar om bij u langs te komen, ook buiten kantoortijden.

Neem gerust contact met ons op

Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u

Postbus 123
1852 TE HEILOO

info@teelingerfzaken.nl
072 – 78 51 328
06 – 19 90 25 80